Privacyverklaring

Nens Power nv verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Nens Power nv kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Nens Power nv en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via mail aan Nens Power nv verstrekt.

Verwerkingsdoeleinden

Nens Power nv verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer. (o.a. klantenadministratie , opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit. Nens Power nv verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Nens Power nv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Rechtsgrond van de verwerking

Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Nens Power nv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomt met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).

Beveiliging

Nens Power nv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact met Nens Power nv via info@nenspower.be

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen en/of de verwerking laten beperken.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@nenspower.be

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in de dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

commission@privacycommission.be