HUURVOORWAARDEN

 • Door uw gegevens mee te delen geef je expliciet toestemming aan N.E.N.S. POWER om deze te gebruiken enkel en alleen in het kader voor verhuur van onze machines en toebehoren. Deze toestemming kan je zonder enige voorwaarde of vooropzeg intrekken.
 • De huurder wordt beschouwd onze voorwaarden te kennen en is verplicht ze zelf te vragen.
 • Het gehuurde materiaal wordt aan de huurder door de verhuurder in perfecte staat van werking afgeleverd. Het dagelijks onderhoud, het transport en de benodigde brandstof zijn voor de rekening van de huurder e.e.a. volgens instructies als aangegeven op het aggregaat. De huurder moet het materiaal bij het einde van de huur in perfecte mechanische en propere staat terug bezorgen aan de verhuurder. In het tegenovergestelde geval, worden de reinigingswerken, de herstellingen en de ontbrekende brandstof aan de huurder aangerekend.
 • De huurder is verplicht het gehuurde materiaal te verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij voor alle schade die zou kunnen voorkomen aan het gehuurde materiaal veroorzaakt door een ongeval, brand, diefstal of verkeerde behandeling tijdens de huurperiode of bij het vervoer.
 • De huur vangt aan op de dag van de levering en eindigt bij aankomst in onze magazijnen. Het einde van de verhuring dient telefonisch medegedeeld en schriftelijk bevestigd te worden. De verhuurprijzen zijn berekend voor 8 uren werk per werkdag, 40 uren per week, 175 uren per maand. Bij gebruik van een groter aantal uren per dag/per week/per maand zullen deze aangerekend worden door de verhuurder vast te stellen toepasselijke tariefgroep, met de daarmee overeenstemmende hogere huurprijs.
 • De wachttijden voor het laden of lossen of verlet aan de ingang worden aangerekend aan 72,00 Euro/uur.
 • De huurder dient om de 200 draaiuren te melden, waar en wanneer de onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd. Enkel de filters en olie worden in rekening gebracht.
 • De huurder verklaart het gebruik ervan te kennen en dient voor het materiaal te zorgen als een goede huisvader.
 • De huurder dient zelf voor aarding en aansluiting te zorgen.
 • Geen enkele schadeloosstelling, voor slechte werking van het materiaal ten gevolge van defecte of alle andere gevallen zal in geen geval door de huurder of door derden kunnen geëist worden.
 • Wij behouden ons het recht voor het verhuurde materiaal terug te nemen in geval wij zouden oordelen dat het beter ware voor onze belangen : o.a. in het geval van solvabiliteit, slechte werktoestanden van het materiaal enz.
 • Een waarborgsom is vooraf eisbaar.
 • Betalingen: De facturatie gebeurt na iedere huurperiode. Bij huur per maand wordt de factuur per maand opgemaakt, ook als de huur over meerdere maanden gebeurt. Elke factuur dient contant betaald te worden tenzij uitdrukkelijk anders hierop vermeld. Elke factuur welke niet contant werd voldaan brengt van rechtswege en zonder immorastelling een rente op van 20% per jaar en een schadevergoeding kan 10% met een minimum van 25,00 Euro bedragen. Deze bedragen zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Om geldig te zijn, moet elke klacht bij aangetekend schrijven en binnen de acht dagen, die op levering volgen, geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen van de verzendingsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf de datum van de factuur. Alle betwistingen dienen aanhandig gemaakt te worden voor het vredegericht  van het kanton Beveren of de rechtbank van koophandel te Dendermonde.
 • De voorwaarden hebben voorrang op deze gesteld door onze cliënten.
 • Deze offerte blijft één maand  geldig

VERKOOPVOORWAARDEN

 • Door uw gegevens mee te delen geef je expliciet toestemming aan N.E.N.S. POWER om deze te gebruiken enkel en alleen in het kader voor verkoop  van onze machines en toebehoren. Deze toestemming kan je zonder enige voorwaarde of vooropzeg intrekken.
 • Waarborg : de waarborg opgegeven door de verkoper is deze van zijn werkhuizen, deze is enkel van tel voor het stuk dat defect wordt vastgesteld door onze werkhuizen. De onkosten voor de handenarbeid zijn steeds ten koste van de koper.
 • Eigendom : beide partijen verklaren zich akkoord om te verzaken aan de toepassing van art. 1583 van het burgerlijk wetboek en zij verklaren integendeel dat hun gemene bedoeling en wil is, de inname van eigendom door de koper, uit te stellen, tot volledige betaling van de nog te betalen sommen.
 • Volledige betaling : de verkoping wordt gesloten met uitstellende voorwaarden, het materiaal blijvende exclusief eigendom van de verkoper, tot aan de volledige betaling van de factuur.
 • Verantwoordelijkheid : vanaf de levering zal het materiaal door ons onder de enkele verantwoordelijkheid staan van de koper, zelfs in geval van overmacht of toeval, niets zal de klant toelaten het saldo niet te betalen zelfs indien derden erin betrokken zouden zijn.
 • Insolvabiliteit : in geval de klant ons reden zou geven om te twijfelen aan zijn solvabiliteit of protesten zou ten laste hebben, zou de verkoper de onmiddellijke betaling vragen van het saldo of in geval van niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht verkocht materiaal terug te nemen in waarborg tot aan de volledige betaling.
 • Tijdens een herstelling of nazicht van stukken, zijn wij enkel verantwoordelijk voor de vervangen of herstelde stukken. De lassingen worden nooit gewaarborgd. Uitgenomen bij schriftelijke tegenstrijdige bepaling worden de facturen voor de herstelling betaald bij het afhalen van het materiaal.